Överlåtelser

När kan jag överlåta min bostadsrätt?
Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilken bostad som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. Ett original eller eventuellt en kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.  

Överlåtelser ska skickas till:

Bostadsrättsföreningen Svarte Mosse Villastad
c/o I Stenberg
Termometergatan 58
418 41 Göteborg

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2022 års kostnadsläge är
1 232 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till Simpleko AB; .